Villkor för arbetsgivare

Gäller från 2016-05-01

Detta är en sammanfattning av de regler som gäller för arbetsgivare och jobbannonsering på Cheffle. Utöver dessa Allmänna villkor gäller även Cheffles integritetspolicy som du kan läsa HÄR.

Om arbetsgivare

Den som ansöker som arbetsgivare på Cheffle måste representera en yrkesmässig verksamhet, exempelvis ett bolag eller en förening.

Om jobbannonsörer

Den som vill publicera jobbannonser på Cheffle måste bedriva yrkesmässig verksamhet, exempelvis genom ett bolag eller en förening. Privatpersoner får inte publicera jobbannonser på Cheffle.

Allmänt om jobbannonser

Jobbannonsen ska innehålla ett erbjudande om anställning hos en juridisk person, i dennes yrkesmässiga verksamhet och får inte gälla en anställning eller ett uppdrag av privat natur hos en privatperson.

Jobbannonsen ska vara skriven på svenska eller engelska.

Jobbannonsens plats

Jobbannonsens plats ska stämma överens med orten där arbetsplatsen är placerad. En annons får endast avse en placeringsort. Om du vill lägga upp en jobbannons med flera olika placeringsorter måste flera jobbannonser skapas och betalas.

En befattning per jobbannons

En jobbannons får bara innehålla en befattning, men jobbannonsen kan avse flera jobbtillfällen. Så länge som kravprofilen är densamma för de kandidater du söker kan alla sökas genom en och samma jobbannons.

Om du söker kandidater till olika typer av befattningar måste du skapa en jobbannons för varje befattning.

Annonseringstid

Cheffles tjänst anses fullgjord när jobbannonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort jobbannonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du tillsatt en tjänst för att minska antalet inaktuella jobbannonser.

Maxlängden för att en jobbannons är publicerad är beskrivet per jobbannonstyp. Om maxlängden överskrider den sista ansökningsdag som du har valt kommer annonsen avpubliceras vid sista ansökningsdag.

Om du vill förlänga ansökningstiden för en tjänst eller återaktivera en borttagen jobbannons måste du köpa en ny jobbannons.

Externa länkar i jobbannonser

Jobbannonsen får inte innehålla externa länkar till andra än annonsören eller arbetsgivaren.

Granskning av jobbannonser

Samtliga jobbannonser granskas innan publicering. Dagtid på vardagar publiceras en annons normalt inom sex timmar. På helger sker granskning vid mer sällan och därför kan det ta längre tid innan jobbannonsen publiceras om den läggs in under en helg.

Om jobbannonsen inte godkänns har du möjlighet att ändra den.

Cheffle förbehåller sig rätten att ändra innehållet i jobbannonsen om vi bedömer att det förbättrar jobbannonsens kvalitet.

Immateriella rättigheter

Genom att registrera dig som arbetsgivare på Cheffle eller genom att bli ett anslutet företag på Cheffle, ger du Cheffle rätt att använda företagets namn och logotyp i marknadsföring av Cheffle.

Genom att tillhandahålla en jobbannons till Cheffle ger du Cheffle rätt att använda, bearbeta och distribuera jobbannonsen och delar av den, t.ex. genom att publicera jobbannonsen på andra webbplatser, på facebook-sidor, i facebook-grupper, samt andra kanaler som tillhandahålls av Cheffle eller samarbetspartners, samt i marknadsföring av Cheffle. Cheffle har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.

Innehållet i jobbannonsen får inte göra intrång i annans immateriella rättigheter.

Cheffle kan avstå från publicering av jobbannons eller ta bort en jobbannons

Cheffle får avstå från att publicera en jobbannons och har rätt att omedelbart ta bort eller ändra en publicerad jobbannons om Cheffle anser att jobbannonsen bryter mot Cheffles Allmänna villkor för arbetsgivare eller om jobbannonsen bryter mot Cheffles integritetspolicy. Cheffle har rätt att ta bort eller ändra jobbannonser som inte uppfyller de allmänna villkoren utan att informera annonsören i förväg.

Cheffle kan komma att avstå från att publicera jobbannonser eller ta bort redan publicerade jobbannonser, om Cheffle exempelvis har anledning att misstänka att:

  1. Arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott, eller annan verksamhet som av Cheffle bedöms som oseriös, eller som skulle kunna uppfattas som stötande av enskilda eller grupper.
  2. Arbetsgivaren tillämpar oskäliga villkor i övrigt för den anställde.
  3. Syftet med jobbannonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
  4. Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.
  5. De uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.

Cheffle har även rätt att avstå från att publicera en jobbannons om aktiviteten som anställningen avser är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller om Cheffle upplever det som olämpligt att medverka till jobbannonseringen. Jobbannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att den innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.

Annonsörens ansvar och skyldigheter

Annonsören ska följa tillämplig personuppgiftslagstiftning i jobbannonsen. Annonsören ska ersätta Cheffle för direkt och indirekt skada som Cheffle och dess företrädare drabbas av till följd av att jobbannonser inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Cheffles rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Cheffles eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav. Rätten till ersättning gäller även då Cheffle granskat en jobbannons innan publicering utan att ha framställt invändning mot denna.

Annonsören skall ändra en ansökandes status senast en månad efter det datum en ansökan inkommit. Efter ytterligare en månad måste ansökan vara markerad som antingen “INTERVJUAS”, “ERBJUDEN JOBB”, “ANSTÄLLD”, “EJ AKTUELL” eller “INTRESSANT FÖR SENARE”. Om det inte efterföljs har Cheffle rätt att meddela de ansökande att de inte har gått vidare i rekryteringsprocessen samt ta bort tillgången till ansökningarna för annonsören. På efterfrågan kan tillgång till ansökningarna återskapas.

Cheffles ansvar och skyldigheter

Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Cheffle inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Cheffle är korrekt, relevant eller fullständigt.

Cheffle har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en användare eller i förhållande till visst innehåll på Cheffle som strider mot dessa Allmänna Villkor.

Cheffle garanterar inte att Cheffles kanaler är felfria, att Cheffles kommer att fungera hela tiden eller att Cheffle inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem som gör tjänsterna långsamma eller oåtkomliga under viss tid. Cheffle tar inget ansvar för eventuell skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.

Om en jobbannons inte publiceras i enlighet med dessa allmänna villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Cheffle är Cheffles ansvar för detta gentemot annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för jobbannonsen eller, om Cheffle anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden.

Cheffles ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.

En arbetssökande kan via Cheffle uppge sina intresseområden och begära att Cheffle via e-post tillhandahåller länkar till relevanta jobbannonser. Cheffle gör sitt bästa för att att se till att den arbetssökande erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker.

En arbetssökande kan skicka sin ansökan till jobbannonser via Cheffle. Cheffle gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.

Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Cheffle varierar från tid till annan. Cheffle kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Cheffle och bär inte något ansvar för sådan variation.

Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Cheffle inom tre månader från den dag då användaren fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.

Användaren kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Cheffle än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Cheffle måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Cheffles tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Cheffles tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Avgifter och betalningsvillkor

För publicering av jobbannons debiterar Cheffle den avgift som anges när du köper din jobbannons. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

Cheffles avgifter för jobbannonser betalas antingen med kort i samband med att jobbannonsen beställs eller mot faktura. Cheffle skickar faktura efter mottagande av beställning. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.

Cheffle förbehåller sig rätten att kräva att betalning är Cheffle tillhanda innan publicering av Platsannonsen sker.

Vi dröjsmål med betalning har Cheffle rätt att:

  • erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
  • debitera påminnelseavgift;
  • helt eller delvis neka, avbryta eller begränsa publiceringen av arbetsgivarens jobbannonser.

Cheffle kan ta bort och stänga av användare

Cheffle har rätt att stänga av användare och ta bort deras konton om de inte följer allmänna lagar och regler. Det kan ske om användare publicerar text som kan anses vara oseriös, eller som skulle kunna uppfattas som stötande av enskilda eller grupper.

Cheffle kan ändra funktionalitet, utbud och prissättning

Cheffle innehåller en stor mängd funktionalitet som idag är tillgänglig för som registrerat sig som arbetsgivare och köpt annons. Cheffle förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort delar av denna funktionalitet. Cheffle förbehåller sig rätten att i framtiden ta betalt för vissa delar av den funktionalitet som idag ingår utan extra kostnad för arbetsgivare som annonserar.

Ändringar och tillägg i villkor

Cheffle har rätt att ändra dessa allmänna villkor och kommer då att publicera de ändrade allmänna villkoren på Cheffle. De nya villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras Cheffle. Redan existerande användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller publicering på Cheffle.

Har du frågor

Om du har några frågor om de Allmänna villkoren arbetsgivare, kontakta Cheffle på info@cheffle.se

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng